Fulya Mh. Büyükdere Cd. No:76 Quasar Daire:188 Şişli/İstanbul + 90 212 982 02 33

NORM KADRO

NORM KADRO

Norm kadro; bir birimin, işletmenin ya da kuruluşun amaçlarına ulaşabilmesi için yerine getirmesi gereken hizmet ve görevlere ait iş yükünün belirli tekniklerle belirlenmesi, kurumda istihdam edilmesi gerekli istihdam personel sayısının nitelikler itibariyle saptanmasıdır. 

NORM KADRO BELİRLEME SÜRECİ

1.    Örgüt Analizi: Kuruluşun mevcut ve halen geçerli, güncel hedef ve sorumluluklarını esas alarak, belirli birimlerin kaldırılması, birleştirilmesi, değiştirilmesi veya yeniden kurulması için gereksinimlerin belirlenmesidir. 

2.    İş Analizi: İş analizi; işin niteliğini, inceliklerini ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştıran bilimsel bir araştırmadır. Bu araştırma sonucunda iş için ne tür bilgi, yetenek, ustalık ve sorumluluğun gerekli olduğu belirlenir. İş analizinin amacı, işleri tanımlamak ve işçiliklerini ortaya çıkarmaktır. Analiz sonucunda her görev için görev tanımı yapılmakta ve pozisyona atanan personelin nitelikleri belirlenmektedir. 

3.    İşin Öğelere Ayrılması ve Zamanlanması: Öğe, ölçümü kolaylaştırmak için seçilen bu çalışmanın bir alt bölümüdür. İş öğelerini ayırmak ve her bir öğeyi ayrı ayrı düzenlemek, çalışanları standartlaştırmanın temelini oluşturur. 

4.    Çalışma Hızının (Temponun) Derecelendirilmesi ve Normal Zamanın Saptanması: Çalışma hızı, normal bir iş gününde veya aşırı çaba sarf etmeden belirli bir yöntemi gerçekleştirmesi talimatı verilen vasıflı işçiler tarafından elde edilebilecek ortalama üretkenliği ifade eder. 

 

5.    Eklenecek Payların Belirlenmesi: Normal zamanda herhangi bir gecikme ve kesinti olmaksızın bir işin yapılması için gerekli net zamanı ifade eder. Çalışan, bütün şartlar uygun olsa bile, tüm mesaisinde düzenli olarak durmadan çalışamaz. Standart zamanın belirlenmesi için çalışanın çalışmasını etkileyen tüm faktörleri hesaplanarak normal zamana eklenmesi gerekir. Bu hesaplama sonucu bulunan paya eklenecek pay denir. 

6.    Normal Zamana Payların Eklenmesi Suretiyle Standart Zamanın Hesaplanması: Normal zamanın, eklenecek hisse yüzdesi ile çarpılma kararı elde edilmiş rakamın normal zamana eklenmesi üzere standart zaman bulunur. 

7.    Norm Kadronun Saptanması: Teorik olarak her türlü organizasyonda bir yılda yapılmakta olan bütün işlerin, bütün öğelerinin saat açısından standart zamanlamalarının toplamı o organizasyonu senelik toplam işçi günü saat açısından ortaya koyar. Saat açısından senelik olarak elde edilmiş toplam iş yükünün yeniden saat açısından bir kişinin bir senelik emek verme süresine bölünmesi üzere laf mevzusu organizasyonunun profesyonel ihtiyacı, başka bir ifadeyle norm kadrosu sayısal olarak belirlenir. 

8.    Norm Kadro Kılavuzunun Hazırlanması: Norm kadro kılavuzu, genel hatlarıyla bir kuruluş ya da kuruluşun mevcut kadroları ile norm kadroların unvan ve adetler itibariyle teşkilat ve birim bazında gösteren bir belgedir.  

Norm Kadro Planlanması:  

Norm kadro projesi yapılırken ayrıntılı bir plan hazırlanması önem arz etmektedir. Bu değişik dinamikleri içeren bir proje olduğundan, süreç sahiplerinin meydana getirilen işi benimsemesi gerekir. Bu doğrultuda hem firmalar hem de süreçler uçtan uca analiz edilip insanların sıkıntıları dinlenir. şirkette aksayan organizasyonel sıkıntılar değerlendirilir ve yönetimle birlikte şirketin uzun vadeli stabilitesi konuşulur. Optimum verimlilik sağlayacak şekilde norm kadro model planlaması yapılır.
 
Norm Kadronun Amacı:

Firmalar için stratejik iş gücü planlaması, optimum kadro modellemesi veya öteki bir adı ile norm kadro planlamasının en büyük faydası verimliliktir. Işletme körlüğünün hakim olduğu bir şirkette kullanılan metot ve uygulamalardaki hatalar, gelecekteki muhtemel fırsatlar ve riskler çalışanlar tarafından algılanamaz. Çalışanlar zaman içinde şirketteki uygulamalara ve iş yapış şekillerine alıştıkları için sorunları, riskleri ve  fırsatları görmekte zorlanırlar. Dolayısıyla burada tekrarlanan, katma değeri olmayan ya da az olan işler tespit edilir ve gerekli önlemler alınarak maksimum fayda sağlanacak şekilde planlama yapılır. Değerli işlere verilen önem artırılır. Bu sayede norm kadro planlaması süreçsel verimliliği arttırmada katkı sağlar.
Şirketler için stratejik iş gücü planlaması; elinde ne kadarlık bir yapıyla çalışması gerektiği, gelecekteki büyüme hedefleri ve bunun için planlaması gereken kadro gibi dinamikleri modeller ve sistematik hale getirilmesine yardımcı olur. Norm kadronun şirketlere faydası, şirketin uçtan uca analizi yapılarak çıkan bulgular ışığında organizasyonel, süreçsel ve teknolojik iyileştirme önerilerinin yapılmasıdır. Böylece şirket kısa-orta ve uzun vadeli kazanımlarının farkına varıp sürekli iyileşme ve gelişme sürecinde bu farkındalıkları aktif olarak kullanma fırsatına sahip olur.